X
   
 
  • تامین سرمایه های واحد تولیدی
   واحدهای بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی برای تامین سرمایه در گردش، می توانند از تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی داخلی و یا مضاربه بازرگانی داخلی استفاده نمایند

   تسهیلات تامین مواد اولیه و خرید ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی

   تامین سرمایه های واحد تولیدی
   ماشین آلات و تجهیزات از تسهیلات مشارکت مدنی تولیدی- تجهیزات و ماشین آلات استفاده نمایند

   مشخصات تسهیلات مشارکت مدنی تولیدی- مواد اولیه

   • مبلغ تسهیلات: حداکثر تا سقف 80% مبلغ پیش فاکتور/ فاکتور
   • حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات: معادل یک دوره تولید
   • مشخصات تسهیلات مشارکت مدنی - تجهیزات و ماشین آلات

   • مبلغ تسهیلات:حداکثر تا سقف 80% مبلغ پیش فاکتور/ فاکتور
   • مشخصات تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی داخلی:

   • مبلغ تسهیلات:حداکثر تا سقف مبلغ پیش فاکتور/ فاکتور
   • حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات: 5 سال، مشروط به اینکه مدت بازپرداخت از عمر مفید ماشین‌آلات موضوع مورد مشارکت تجاوز ننماید. نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه