X
   
 
  • سرویس کارپوشه در همراه بانک پارسیان من

   راهنمای کاربری دریافت سرویس کارپوشه درهمراه بانک پارسیان من

   1- ثبت درخواست انتقال وجه
   ثبت درخواست انتقال وجه برای انتقال درون بانکی و بین بانکی در تمام حالات (از قبیل عادی، گروهی و مستمر) امکان‌پذیر است.   عملیات حساب   ثبت درخواست انتقال   تایید انتقال وجه
   درخواست انتقال وجه   2-تأیید درخواست، توسط امضاداران
   •گزینه کارپوشه برای مشتریان حقیقی و حقوقی، بر روی سپرده‌های دارای شرایط برداشت غیر از هریک به تنهایی نمایش داده می‌شود.
   •بر اساس شرایط برداشت تعیین شده در بخش قبل، امضاداران مرتبط می‌بایست تأیید درخواست را مطابق مراحل این بخش انجام دهند.


   3- اجرا، توسط ثبت کننده درخواست​
   •در صورت وجود هر محدودیتی در انتقال وجه (از قبیل محدودیت سقف انتقال وجه و ...)، در این مرحله کنترل شده و خطای مربوطه نمایش داده می‌شود.