X
   
 
  • در مورد نحوه خرید و فروش سهام اطلاعاتی در اختیار بنده قرار دهید.


   1- می توانید با اداره سهام بانک پارسیان تماس حاصل نمایید.
   2- می توانید به وب سایت بانک پارسیان قسمت اطلاع رسانی، گزینه پارسیان در بورس مراجعه نمایید.
   3- می توانید به وب سایت سازمان بورس و ارواق بهادار مراجعه نمایید.
   4- می توانید به یکی از نمایندگی های کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایید.