X
   
 
    • آیا برای واریز سود سهام حساب مشترک را می توان معرفی نمود؟

      بلی