X
   
 
    • برای دریافت سود سالانه سهام بانک پارسیان چه باید کرد؟

      در صورتیکه در بانک دارای حساب نمی باشید باید ابتدا نسبت به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک اقدام نموده و درصورتیکه حساب سپرده کوتاه مدت یا پس انداز در بانک پارسیان دارید، بایستی شماره حساب خود را به اداره سهام اعلام نمایید. سود سهام شما به حساب واریز شده و می توانید از تمامی شعب بانک پارسیان با داشتن دفترچه حساب و کارت شناسایی معتبر، سود سهام را دریافت نمایید. درغیر اینصورت در گام اول باید نسبت به افتتاح حساب در بانک پارسیان اقدام نمایید.