X
   
 
    • آیا در نرم افزار همراه بانک برای مبلغ انتقال وجه پیش فرض مشخصی تعیین شده است؟


      خیر، مشتری با توجه به نیاز خود در زمان تکمیل فرم درخواست رمز همراه بانک در شعبه، سقف مربوطه را تعیین می نماید. البته حداکثر سقف تعیین شده توسط مشتری نمی تواند بیشتر از سقف مجاز بانک مرکزی باشد.