X
   
 
    • آیا مبلغ انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری در بانک پارسیان، حساب¬های افراد دیگر در بانک پارسیان و انتقال وجه به حسابهای سایر بانکها (توسط عملیات شبا)درهمراه بانک دارای سقف می باشد؟


      انتقال وجه بین حسابهای خود فرد بدون سقف انجام می گیرد و جزو سقف انتقال وجه تعیین شده توسط مشتری در طی یک روز، یک هفته یا یک ماه محسوب نمی شود. (البته شماره مشتری می بایست یکسان باشد.)، لیکن انتقال وجه بین حسابهای پارسیان (بجزحسابهای خود فرد) دارای سقف روزانه 150.000.000 ریال می باشد و نهایتاً انتقال وجه به حسابهای سایر بانکها دارای سقف مبلغ 150.000.000 ریال می باشد و داشتن رمز یکبار مصرف جهت انتقال وجه الزامی است. (انتقال وجه به حساب سایر بانک ها نیز تابع سقف انتقال وجه بین حساب های پارسیان می¬باشد.)