X
   
 
    • اگر بعد از انجام عملیات انتقال وجه در سیستم شبا پیغام "پیام شما شناسایی نشد" دریافت گردد، عملیات انتقال در شبا انجام شده است یا خیر و دلیل دریافت این پیغام چیست؟


      در مواردی که نام صاحب حساب که بعد ازشماره شبا درج می گردد، طویل بوده و یا مبلغ انتقال وجه زیاد باشد، بطوریکه تعداد کاراکترهای وارده از هفتاد کاراکتر تجاوز نماید، پیام ما طبق استاندارد متن پیامک، که از دید کاربر پنهان است، دو قسمت شده و در دو مرحله ارسال می شود و بدین خاطر از سمت سرور پردازنده بانک دو پاسخ "پیام شما شناسایی نشد" به مشتری ارسال شده و عملیات انتقال وجه انجام نمی گیرد، بنابراین می بایست نام شخص بصورت مختصر وارد شود تا حتی المقدور طول پیام کاهش یابد.