X
   
 
    • درصورتیکه مشتری گوشی خود را عوض کند، آیا می بایست دوباره فعال سازی GPRS را بر روی گوشی جدید اعمال نماید؟


      بلی، زیرا GPRS در واقع بین گوشی و سیستم همراه بانک ارتباط برقرار می نماید. چون GPRS مشخص نمی کند پیغام از جانب کدام شماره تلفن همراه می آید، زمانیکه مشتری فعال سازی GPRS را مجدداً انجام می دهد، بانک نیز یک کد جدیدی به مشتری جهت شناسایی اختصاص می دهد و مجدداً بر روی تنظیمات گوشی جدید ثبت می گردد و کد GPRS بر روی گوشی قبلی خود به خود لغو خواهد شد.