X
   
 

    • اگر رمز ورود به همراه بانک فراموش شود، چه باید کرد؟

      امکان دریافت مجدد رمز وجود ندارد و می بایست نرم افزار از روی گوشی حذف ومجدداً نصب گردد.