X
   
 
    • درصورتیکه مشتری از طریق همراه بانک اقدام به پرداخت قبض نماید ولیکن کد رهگیری دریافت نکند، می بایست چگونه از انجام و یا عدم انجام عملیات خود مطلع شود؟

      در این حالت به مشتری اعلام می شود که هرگز از طرق دیگر مانند اینترنت و خودپرداز اقدام به پرداخت همان قبض ننماید. به طور کلی، اگر مشتری ازطریق خودپرداز اقدام به پرداخت قبض نموده و نسبت به انجام عملیات اطمینان ندارد، هرگز مبادرت به پرداخت همان قبض از طریق کانال دیگر ننماید، زیرا به دلیل مجزابودن کانال ها شناسایی شناسه قبض پرداخت شده توسط کانال دیگر امکان پذیر نبوده و ممکن است هردو عملیات انجام و عملاً دوبار نسبت به پرداخت یک قبض اقدام شود. برای اطمینان از انجام عملیات با توجه به اینکه گاهی اعلام کد رهگیری توسط مخابرات به کندی انجام می گیرد، مشتری می تواند مجدداً از همان کانالی که ابتدا نسبت به پرداخت قبض اقدام نموده، عملیات پرداخت قبض مذکور را انجام دهد تا درصورتیکه در مرحله اول پرداخت قبض انجام گرفته باشد، پیغام "شناسه تکراری" برای مشتری ارسال گردد. این پیغام بیانگر این است که قبض در مرحله اول پرداخت شده است.