X
   
 
    • اگر مشتری توسط همراه بانک قبض خود را پرداخت نموده و کد رهگیری نیز برایش ارسال شده باشد، ولیکن در قبض بعدی مبلغ پرداختی جزو بدهی قبلی مجدداً به مشتری اعلام شود، چه باید کرد؟


      مشتری می بایست به شعب مراجعه و فرم مغایرت پر کند. سایر مراحل از طریق واحد رفع مغایرت انجام خواهد شد.