X
   
 
  • دلیل دریافت پیغام "دسترسی غیر مجاز" در همراه بانک چیست ؟ و چگونه می توان علت دقیق آنرا پیدا کرد؟

   در صورت مشاهده پیغام فوق یکی از موارد زیرممکن است اتفاق افتاده باشد:
   • مشکل مربوط به وارد نمودن شماره حساب باشد، یعنی مشتری در وارد نمودن شماره حساب اشتباه نموده و مشخصات وارد شده با مشخصات ثبتی در سیستم مغایرت داشته باشد.
   • شماره همراه برای دو نفر ثبت شده باشد، بعنوان مثال صاحب حساب، حساب دیگری بنام فرزند خود افتتاح نموده و شماره همراه خود را در فرم تعریف مشتری حساب فرزندش نیز درج نموده باشد.
   • از شماره همراه دیگری استفاده شده که با شماره همراه ثبت شده درسیستم نگین (تعریف مشتری) متفاوت است.
   برای مشخص شدن علت دقیق دریافت پیام مذکور، مشتری می تواند از طریق گزینه تنظیم حسابها در منوی تنظیمات >حساب ها> حسابهای خود، کسب اطلاع نماید.