X
   
 
    • اگر کد شارژ دریافتی از دستگاه خودپرداز به دلایلی خوانا نباشد، چه باید کرد؟


      با داشتن کارت شناسایی معتبر به یکی از شعب بانک مراجعه نمایید.