X
   
 
    • در صورت فراموش کردن «رمز اینترنتی کارت نقدی» چگونه باید اقدام شود؟


      می توانید به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک پارسیان مراجعه و گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب نمایید. عددی 5 الی 8 رقمی دلخواه به عنوان رمز اینترنتی کارت نقدی خود تعریف نمایید.