X
   
 
    • «رمز اینترنتی» کارت های پارسیان را چگونه می توانم دریافت نمایم؟


      رمز اینترنتی (رمز دوم) کارت نقدی پارسیان را می توانید از طریق دستگاه های خودپرداز بانک پارسیان در قسمت «تغییر رمز اینترنتی» به دلخواه تعیین نمایید، رمز اینترنتی سایر کارت های پارسیان اعم از خرید، اعتباری و... چهاررقمی بوده و فقط از طریق شعب بانک قابل دریافت می باشد. ضمناً درخواست رمز اینترنتی سایر کارت های پارسیان (خرید، اعتباری و ...) به جز کارت نقدی از طریق سایت www.pec.ir قابل انجام می باشد.