X
   
 
    • با توجه به اینکه بر روی کارتهای نقدی صادره برای حسابهای مشترک فقط نام یکی از شرکا درج می شود آیا شرکا دیگر با در دست داشتن آن کارت می توانند نسبت به انجام عملیات کارت از قبیل انتقال کارت به کارت یا درخواست رمز اقدام نمایند؟


      برای حسابهای مشترک که هر کدام از شرکا به تنهایی حق برداشت دارند امکان صدور کارت با نام خود فرد وجود دارد و بدیهی است که فقط شریکی که اسمش روی کارت درج شده می تواند نسبت به انجام عملیات ذکر شده اقدام نماید.