X
   
 
    • بر روی یک حساب چه تعداد کارت نقدی صادر می شود؟

      کارت نقدی برای اشخاص حقیقی صادر میگردد و هر سپرده می تواند به عنوان حساب فرعی چندین کارت لحاظ گردد. در مورد سپرده های مشترک با شرایط برداشت هر یک به تنهایی هر یک از صاحبان حساب میتوانند یک کارت به نام خود داشته باشند که در صورت تغییر شرایط برداشت کارتها باطل میشوند.
      برای سپرده های حقوقی و سپرده های حقیقی مشترک فاقد حق برداشت هر یک به تنهایی، صرفاً شماره کارت مجازی با امکان واریز صادر میشود.