X
   
 
    • بر روی چه حسابهایی می توان «کارت نقدی» دریافت کرد؟

      برای حسابهای کوتاه مدت، قرض الحسنه پس انداز و جاری می توان کارت نقدی دریافت کرد.