X
   
 
    • حداکثر مبلغ برداشت نقدی از حساب چقدر است؟

      150,000,000 ریال برای وجوه ریالی
      10.000 دلار یا معادل آن در سایر ارزها برای وجوه ارزی