X
   
 

  • شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی چیست؟

   1. داشتن 18 سال تمام یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
   2. نداشتن سابقه چک برگشتی
   3. نداشتن بدهی جاری
   4. محروم نبودن از حق افتتاح حساب جاری
   5. داشتن معرف
   6. داشتن اهلیت جهت افتتاح حساب
   7. داشتن مدرک شغلی معتبر مرتبط(جواز کسب، کارت بازرگانی،پروانه دائم پزشکی، پروانه وکالت، گواهی اشتغال به کار و...)