X
   
 

    • آیا امکان تغییر سپرده مشترک به انفرادی و عکس آن وجود دارد؟

      خیر- تبدیل حسابهای مشترک به انفرادی و عکس آن ممنوع می باشد.