X
   
 
    • در صورت مفقودی یا سرقت چک بانکی یا رمزدار چه اقداماتی را باید انجام داد؟

      بایستی خریدار یا ذینفع چک به شعبه صادرکننده چک مراجعه و مراتب فقدان یا سرقت چک را کتباً به اطلاع بانک برساند.