X
   
 
  • رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به چه ترتیب است؟

   چنانچه چک پیش از10 روز وصول شود سوء اثر برگشتی چک بصورت اتوماتیک انجام می شود. پس از گذشت 10 روز برای دارنده سپرده قرض الحسنه جاری سوءاثر در اطلاعات بانک مرکزی ایجاد می گردد که برای رفع سوءاثر آن باید به یکی از روش های زیر اقدام نمود:
   1- تأمین موجودی چک؛
   2- ارائه لاشه چک برگشتی به شعبه؛
   3- ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به شعبه؛
   4- واریز مبلغ چک به سپرده و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه؛
   5- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی؛
   6- ارائه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح
   7- انقضای مدت نگهداری سوابق چک برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی؛