X
   
 
    • آیا چک بانکی پارسیان را در بانک دیگری می توان نقد کرد؟

      چک بانکی پارسیان همانند چک بانکی تمامی بانک ها درکلیه شعب پارسیان نقد می شود و از طریق واگذاری به حساب در سایر بانک ها قابل وصول می باشد.